จากความเชื่อที่ว่า  “สังคมจะดีได้ ถ้าทุกคนแบ่งปัน”  ปันกัน จึงมีความมุ่งหวังที่จะขยายสังคมแห่งการแบ่งปัน สร้างการมีส่วนร่วมของคนในสังคมออกไปในวงกว้าง โครงการ “ปันกัน แฟรนไชส์” จึงเกิดขึ้น  เพื่อเป็นต้นแบบในการระดมทุนแก่สาธารณประโยชน์อย่างยั่งยืน

องค์กร มูลนิธิ หรือ กลุ่มบุคคล ที่มีความสนใจที่จะระดมทุนในรูปแบบของปันกัน สามารถติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลและเงื่อนไขในการเปิดดำเนินการร้านปันกัน แฟรนไชส์ ได้ โดยทางปันกันจะเป็นผู้ที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับ ขั้นตอนการจัดตั้งแฟรนไชส์  การหาทำเลพื้นที่ที่เหมาะสม คู่มือการดำเนินงาน ระบบบัญชี คลังสินค้า ประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรม ฯลฯ   โดยที่ไม่คิดค่าใช้จ่าย หากแต่มีข้อกำหนดสำคัญคือ องค์กร มูลนิธิ หรือกลุ่มบุคคลนั้นๆ ต้องมีวัตถุประสงค์ในการนำเงินรายได้ที่ได้จากการจำหน่ายไปใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ ในการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้เกิดขึ้นในสังคมเท่านั้น

ปัจจุบัน ร้านปันกัน แฟรนไชส์มี 2 ร้าน ระดมทุนเพื่อสังคมในด้านต่างๆ ดังนี้

1. ร้านโคราชปันกัน โดย มูลนิธิชุมชนโคราช ตั้งอยู่ที่ เดอะมอลล์ โคราช ชั้น 3 จ. นครราชสีมา โทร. 081 879 4573   www.facebook.com/koratpankan

IMG_0801 บรรยากาศร้าน     IMG_0843 รับปันจักรยาน

 

2. ร้านเรย์ปันกัน โดย มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อพัฒนาคนพิการ ตั้งอยู่ที่ ตลาดเทสโก้ โลตัส พัทยา จ. ชลบุรี โทร. 038 716247-9  www.facebook.com/raypankan

IMG_5228      IMG_5460

ติดต่อฝ่ายพัฒนาธุรกิจร้านปันกัน โทร. 02 301 1146