สร้างการมีส่วนร่วม

ปันกัน เป็น กลไก (platform) ในการสร้างการมีส่วนร่วมของคนในสังคมไทย โดยเปิดรับบริจาคสิ่งของสภาพดีที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วเพื่อเป็นสินค้าแบ่งปันในร้าน  นำเงินที่ได้ไปเป็นทุนเพื่อสร้างประโยชน์และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นแก่สังคม

ต้นแบบธุรกิจเพื่อสังคม

ร้านปันกัน โดย มูลนิธิยุวพัฒน์ เปิดบริการในปี 2543 ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิยุวพัฒน์ ระดมทุนในรูปแบบของ ธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) มีการบริหารงานครบวงจร อาทิ การบริหารจัดการหน้าร้าน (operation), คลังสินค้าแบ่งปัน (warehouse), ระบบการขนส่ง (logistic), การจัดกิจกรรมปันกัน (activity) และ การประชาสัมพันธ์ (communication) เพื่อสร้างมาตรฐานการทำงานที่มีคุณภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้  “ร้านปันกัน” จึงนับได้ว่าเป็นต้นแบบของธุรกิจเพื่อสังคม ระดมทุนเพื่อสาธารณประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน เงินจากการจำหน่ายสินค้าแบ่งปันทั้งหมดจะมอบเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กๆ ที่ขาดโอกาส ใน มูลนิธิยุวพัฒน์

ร้านปันกัน

ปันกันแฟรนไชส์

จากความเชื่อที่ว่า “สังคมจะดีได้ ถ้าทุกคนแบ่งปัน” ปันกันจึงมีความมุ่งหวังที่จะขยายสังคมแห่งการแบ่งปันสร้างการมีส่วนร่วมของคนในสังคมออกไปในวงกว้าง โครงการ  “ปันกันแฟรนไชส์” จึงเกิดขึ้น เพื่อเป็นต้นแบบในการระดมทุนแก่สาธารณประโยชน์อย่างยั่งยืน องค์กร มูลนิธิ หรือ กลุ่มบุคคล ที่มีความสนใจที่จะระดมทุนในรูปแบบของปันกันสามารถติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลและเงื่อนไขในการเปิดดำเนินการร้านปันกัน แฟรนไชส์ได้

โดยทางปันกันจะเป็นผู้ที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดตั้งแฟรนไชส์ การหาทำเลพื้นที่ที่เหมาะสม คู่มือการดำเนินงาน ระบบบัญชี คลังสินค้า ประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรม ฯลฯ   โดยที่ไม่คิดค่าใช้จ่าย หากแต่มีข้อกำหนดสำคัญคือ องค์กร มูลนิธิ หรือกลุ่มบุคคลนั้นๆ ต้องมีวัตถุประสงค์ในการนำเงินรายได้ที่ได้จากการจำหน่ายไปใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ในการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้เกิดขึ้นในสังคมเท่านั้น

สนใจเกี่ยวกับปันกันแฟรนไชส์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจปันกัน โทร. 02 301 1021

ปัจจุบันร้านปันกันแฟรนไชส์ 

โคราชปันกัน โดย มูลนิธิชุมชนโคราช นำเงินที่ระดมได้หลังหักค่าใช้จ่ายไปเป็นทุนเพื่อกิจกรรมสาธารณประโยชน์และพัฒนาชุมชนโคราช เปิดบริการที่เดอะมอลล์ โคราช ชั้น B จ. นครราชสีมา โทร. 081 879 4573  หรืออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 ได้ที่ www.facebook.com/koratpankan

โคราชปันกัน

ปันกันขอนแก่น โดย มูลนิธิดุลยพัฒน์ นำเงินที่ระดมได้เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กขาดโอกาส ใน มูลนิธิยุวพัฒน์ เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในระบบการศึกษาทางเลือกผ่านมูลนิธิดุลยพัฒน์และเพื่อกิจกรรมสาธารณะประโยชน์อื่นๆ ในการพัฒนาเด็กและเยาวชน เปิดบริการที่ ชั้น G ศูนย์การค้าแฟรี่ พลาซา ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.facebook.com/pankankhonkaen/