คุณผึ้ง มธุนาฏ ซอโสตถิกุล

อาสาปันกัน ออกแบบลายเสื้อยืด

ผึ้งเกิดมาค่อนข้างที่จะโชคดี เวลาที่ผึ้งเห็นคนที่เขาไม่ได้มีโอกาสเท่าเราก็อยากจะช่วยทันที ก็อยากเชิญชวนทุกคนที่มีความสามารถมาแบ่งปันกัน ผึ้งถนัดทางด้านศิลปะ ก็เอาความสามารถตรงนี้มาออกแบบลายเสื้อให้ปันกันค่ะ