รายได้ทั้งหมดจากการขายสินค้าที่ทุกคนนำมาร่วมปัน  จะเป็นทุนสนับสนุนการศึกษาเพื่อเยาวชนไทยที่ขาดโอกาสในมูลนิธิยุวพัฒน์

มูลนิธิยุวพัฒน์
ให้อนาคต กับผู้ที่เป็นอนาคตของประเทศไทย

อนาคตของเยาวชน คือ อนาคตของชาติ วันนี้หากเราสร้างเยาวชนที่มีความรู้ ความสามารถพร้อมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม อนาคตที่ดีของประเทศไทยคงไม่ใช่เรื่องไกลเกินหวัง

มูลนิธิยุวพัฒน์  ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2536  และได้รับประกาศให้เป็นองค์กรสาธารณกุศล  ลำดับที่ 300 โดยมีพันธกิจหลัก คือ
• เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนที่ด้อยโอกาสให้มีพื้นฐานการศึกษา
• เพื่อเสริมสร้างเยาวชนให้มีอาชีพที่เหมาะสมกับท้องถิ่น
• เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาเยาวชนให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ

ผ่านโครงการ ดังต่อไปนี้

โครงการทุนการศึกษา “ส่งน้องเรียน  สร้างเด็กดี” – สร้างโอกาสทางการศึกษาและช่วยเหลือเยาวชนผู้ขาดโอกาสให้ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
โครงการพัฒนาเยาวชน – การประกวดศิลปกรรมยุวพัฒน์และวรรณกรรมยุวพัฒน์   เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านศิลปะและวรรรณกรรมให้แก่เด็กๆ อีกทั้งเรายัง เชื่อว่าศิลปะและวรรณกรรมคือเครื่องมือสำคัญในการขัดเกลาและปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่เด็กๆได้เป็นอย่างดี
โครงการพัฒนาครู – ฝึกอบรมครูต้นแบบเพื่อสร้างเด็กดีสู่สังคม

ปัจจุบัน มีนักเรียนทุนในความดูแล จำนวน 1,900 คน และ มีนักเรียนที่สิ้นสุดการรับทุนไปแล้วกว่า 4,000 คน (ข้อมูลปี 2557)

ร่วมให้โอกาสทางการศึกษา ผ่าน การบริจาค online หรือ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการบริจาค
รายละเอียดเพิ่มเติม มูลนิธิยุวพัฒน์  www.yuvabadhanafoundation.org   และ www.facebook.com/yuvabadhana