รายได้ทั้งหมดจากการขายสินค้าที่ทุกคนนำมาร่วมปัน  จะเป็นทุนสนับสนุนการศึกษาเพื่อเยาวชนไทยที่ขาดโอกาสในมูลนิธิยุวพัฒน์

มูลนิธิยุวพัฒน์
ให้อนาคต กับผู้ที่เป็นอนาคตของประเทศไทย

อนาคตของเยาวชน คือ อนาคตของชาติ วันนี้หากเราสร้างเยาวชนที่มีความรู้ ความสามารถพร้อมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม อนาคตที่ดีของประเทศไทยคงไม่ใช่เรื่องไกลเกินหวัง

มูลนิธิยุวพัฒน์  ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2536  และได้รับประกาศให้เป็นองค์กรสาธารณกุศล  ลำดับที่ 300 โดยมีพันธกิจหลัก คือ
• เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนที่ด้อยโอกาสให้มีพื้นฐานการศึกษา
• เพื่อเสริมสร้างเยาวชนให้มีอาชีพที่เหมาะสมกับท้องถิ่น
• เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาเยาวชนให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ

ผ่านการทำงานในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้

งานทุนการศึกษา “ส่งน้องเรียน  สร้างเด็กดี” – สร้างโอกาสทางการศึกษาและช่วยเหลือเยาวชนผู้ขาดโอกาสให้ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
งานพัฒนาเยาวชน – นอกจากจะช่วยเหลือเยาวชนไทยที่ขาดโอกาสในด้านทุนทรัพย์แล้ว มูลนิธิฯ ยังให้ความสำคัญในเรื่องของการพัฒนาเยาวชนควบคู่ไปพร้อมกัน ซึ่งโครงการที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันคือ “โครงการร้อยพลังการศึกษา” ซึ่งเป็นความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายการศึกษาที่มีนวัตกรรมและเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ร่วมถึงการดูแลเยาวชนให้อยู่ในระบบจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
งานสร้างการมีส่วนร่วม –  การมีส่วนร่วมของคนในสังคมถือเป็น “ทุนมนุษย์” ที่ใช้ทักษะความรู้ ความสามารถ ในการสละเวลามาทำงานช่วยเหลือเด็กขาดโอกาสในรูปแบบของ “อาสาสมัคร” เปิดโอกาสให้คนในสังคมได้มีส่วนร่วมช่วยเหลือนักเรียนทุน ในการดูและประคับประคองเด็กๆ ให้อยู่ในระบบจนจบการศึกษา โดยการบริหารจัดการอาสาเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างมูลนิธิฯ และ ภาคีความร่วมมือ “เครือข่ายจิตอาสา” (Volunteer spirit) และ Voluntary Service Overseas (VSO) เริ่มขึ้นในปลายปี 2559 เป็นต้นมา

ปัจจุบัน มีนักเรียนทุนในความดูแล จำนวน 6,890 คน และ มีนักเรียนที่สิ้นสุดการรับทุนไปแล้วกว่า 12,400 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561)

ร่วมให้โอกาสทางการศึกษาได้ที่นี่
รายละเอียดเพิ่มเติม มูลนิธิยุวพัฒน์  www.yuvabadhanafoundation.org   และ www.facebook.com/yuvabadhana