สร้างโอกาสทางการศึกษาพัฒนาเยาวชน

มูลนิธิยุวพัฒน์  ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2536  และได้รับประกาศให้เป็นองค์กรสาธารณกุศล  ลำดับที่ 300 โดยมีพันธกิจหลัก คือ การมอบทุนการศึกษาและพัฒนาเยาวชนขาดโอกาสในประเทศไทย ปัจจุบันมีนักเรียนทุนในความดูแล 7,689 คน และจบการศึกษาไปแล้วกว่า 6,200 คน (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2561)

อ่านเพิ่มเติมและติดตามข่าวสารมูลนิธิยุวพัฒน์
http:// www.yuvabadhanafoundation.org
https://www.facebook.com/yuvabadhana IG: มูลนิธิยุวพัฒน์ line: @BOS97024

บริจาคเพื่อทุนการศึกษา www.yuvabadhanafoundation.org/th/donation