สร้างโอกาสทางการศึกษาพัฒนาเยาวชน

มูลนิธิยุวพัฒน์ ให้ทุนการศึกษากับเด็กที่ขาดโอกาส เพราะเราเชื่อว่าการศึกษา คือ รากฐานของการพัฒนาและเป็นเครื่องมือช่วยนำพาชีวิตให้ดีขึ้น มูลนิธิฯ จึงทุ่มเทให้กับการสร้างโอกาสและช่วยเหลือเด็กขาดโอกาสให้ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนจบชั้น ม.6 หรือ ปวช.3 ทุนการศึกษาที่ท่านร่วมบริจาค คือ การมอบอนาคตให้แก่เด็กขาดโอกาส โดยท่านสามารถบริจาคได้ทั้งแบบครั้งคราว หรือบริจาคแบบต่อเนื่องรายเดือน ด้วยความช่วยเหลือด้านทุนการศึกษาจากท่านจะทำให้เด็กๆ เหล่านั้น ได้รับโอกาสศึกษาเล่าเรียนและพัฒนาศักยภาพของตนเองไปสู่การเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ 

มูลนิธิยุวพัฒน์  ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2536  และได้รับประกาศให้เป็นองค์กรสาธารณกุศล  ลำดับที่ 300 โดยมีพันธกิจหลัก คือ การมอบทุนการศึกษาและพัฒนาเยาวชนขาดโอกาสในประเทศไทย ปัจจุบันมีนักเรียนทุนในความดูแล 5,710 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 )

อ่านเพิ่มเติมและติดตามข่าวสารมูลนิธิยุวพัฒน์
https://www.yuvabadhanafoundation.org/th/home/
https://www.facebook.com/yuvabadhana IG: มูลนิธิยุวพัฒน์ line: @BOS97024

บริจาคเพื่อทุนการศึกษา www.yuvabadhanafoundation.org/th/donation