คุณเบล เศรษฐพร ก่อวานิชกุล

นักวาดภาพประกอบจิตอาสา

ปันกัน คือ การแบ่งปันซึ่งกันและกัน บางคนมีไม่เท่ากัน บางคนมีมาก บางคนมีน้อย ถ้าเรารู้จักแบ่งกันคนละนิดคนละหน่อย จากก้อนเล็กๆก็จะกลายเป็นก้อนที่ใหญ่ขึ้น