คุณดา แด้ม

ผู้อุดหนุนสินค้าแบ่งปัน

มาอุดหนุนสินค้าจากร้านปันกัน เราก็เหมือนได้ทำบุญไปด้วย เพราะได้ช่วยเหลือเด็กขาดโอกาส ได้เรียนหนังสือต่อ….