คุณดวงรัตน์ ปิติคราม

ผู้อุดหนุนสินค้าแบ่งปัน

สิ่งของที่เราไม่ได้ใช้แล้ว นำมาให้ที่ร้านปันกัน เพื่อให้ปันกันเปลี่ยนสิ่งของ กลายเป็นทุนการศึกษา แก่เด็กขาดโอกาส