คุณอรุณ รัตนมณี

ผู้อุดหนุนสินค้าแบ่งปัน

ปันกัน คือ การแบ่งปัน อยากให้ทุกคนเอาของมาปัน เพื่อเปลี่ยนโอกาสให้กับเด็กๆ ที่ขาดโอกาส ได้เรียนหนังสือ