คุณจุฑามาศ แสงแก้ว

ผู้อุดหนุนสินค้าแบ่งปัน

ปันกัน คือ การแบ่งปันสิ่งดีๆให้กัน แบ่งปันสิ่งของสภาพดี คนรับก็ได้สิ่งดีๆกลับไป