คุณจุติมาศ อนุสาย

อาสาเขียนบทความ

การเข้าร่วมกิจกรรมอาสา ทำให้เรารู้จักตัวเอง เข้าใจคนรอบข้าง และอยากสร้างการเปลี่ยนแปลงในสังคม